Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

RODO nowe przepisy na 2018 rok.

Opracowała: Magdalena Pławińska, prywatny detektyw.

W roku 2018 wchodzą w życie nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych, zwane RODO lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Są to regulacje unijne przyjęte w 2016 r., a ich ostateczne wdrożenie powinno nastąpić w maju tego roku. Od tej chwili niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych, a więc niezgodne z rozporządzeniem RODO, będzie się wiązać z wysokimi karami pieniężnymi, o wiele dotkliwszymi aniżeli przewidywanymi aktualnie obowiązującym prawem.

Nowe przepisy rodo związane z danymi osobowymi

Mimo, iż na wprowadzenie nowych regulacji pozostało już bardzo mało czasu, wiele firm nie jest do nich przygotowana.

Część przedsiębiorców przyznaje, że ma jedynie ogólną wiedzę odnośnie nadchodzących zmian.

Choć będą one wymagały przekształcenia rozwiązań prawnych, wprowadzenia nowych procedur, a także dostosowania systemu informatycznego, nadal pojawiają się wątpliwości, co do sposobu implementacji i stosowania nowych aktów prawnych.

RODO – nowe przepisy od 25 maja 2018 r.

Pytania związane z rodo ochroną danych osobowych

25 maja br. w Polsce zacznie obowiązywać RODO. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych ma na celu ujednolicenie poziomu ochrony danych i zapewnienie poczucia pewności prawnej w obszarze przetwarzania danych osobowych w państwach należących do Unii Europejskiej.

Nowe regulacje będą wymagać m.in. prowadzenia analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, wprowadzają także tzw. regułę rozliczalności polegającą na ponoszeniu przez administratora odpowiedzialności za przestrzeganie zasad prawnych i obowiązku wykazania i udowodnienia ich przestrzegania.

Inną zmianą będzie zastąpienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przez inspektora ochrony danych (IOD), wraz ze zmianą przynależnych kompetencji.

Przyjmuje się, iż RODO będzie obowiązywać wszystkie podmioty zatrudniające obywateli Unii lub też oferujące im swoje usługi i produkty. Wyjątkami będą np. działalności nieobjęte zakresem prawa UE, organy ścigania czy sądy.

Nowe obowiązki wynikające z RODO

Najważniejsze obowiązki wynikające z RODO to m.in.:

  1. wymóg właściwego zabezpieczenia przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych,
  2. wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących zarządzania danymi pracowników,
  3. zmiany w polityce obowiązku informacyjnego i zapewnienie szerszych praw obywatelom, m.in. poprzez „prawo do bycia zapomnianym”, a więc prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. wymóg zgłaszania naruszeń.

Eksperci zauważają, iż nowe regulacje wprowadzą istotne zmiany głównie w obszarach human resources, pośrednictwie pracy, a także w marketingu i sprzedaży.

Osoby fizyczne będą miały w nowym porządku prawnym możliwość wystąpienia do sądu o odszkodowanie w razie nieprzestrzegania przepisów przez firmę.

Kary za niestosowanie nowych wymogów prawnych mogą sięgnąć 20 mln euro, a dla firm nawet 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym.

RODO to także korzyści

Prócz obowiązków, przedsiębiorcy mogą także zyskać na obowiązywaniu nowych regulacji. Główne korzyści płynące z RODO to lepsza ochrona danych użytkownika oraz wprowadzeniu tych samych regulacji w całej UE, dzięki czemu prowadzenie biznesu w obszarze ochrony danych osobowych ulegnie ujednoliceniu. Uproszczona będzie także np. kwestia zgłaszania nieprawidłowości i dochodzenia praw dzięki temu, iż zajmować się tym będzie jeden organ. Przewidziane są także udogodnienia w transferze danych dla start-upów i małych firm.

Bardzo istotne jest również to, iż firmy spoza wspólnoty świadczące usługi na terenie państw UE, również będą musiały przestrzegać zapisów RODO.

Pozyskiwanie danych we współczesnym globalnym świecie przekłada się bezpośrednio na wymiar ekonomiczny, co szczególnie widoczne jest w obszarze tzw. Big Data. Nowe przepisy to istotny ruch w kierunku wzmocnienia praw użytkowników w nowej cyfrowej erze oraz uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej.

RODO a ustawa o ochronie danych osobowych

RODO wejdzie w życie bez wprowadzenia przepisów polską ustawą i będzie bezpośrednio skutecznym aktem prawnym. Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) ulegnie istotnym zmianom. Projekt, nad którym trwają prace, ma przede wszystkim dostosować prawo krajowe do unijnego.

Po wejściu w życie Rozporządzenia przestanie m.in. istnieć GIODO, a ustawa będzie głównie dotyczyła prawnych podstaw działania nowo powstałego regulatora, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Projekt nowej ustawy zawiera m.in. przepisy dotyczące postępowań kontrolnych, zasady postępowania w przypadku naruszenia przepisów czy też kwestie dotyczące inspektorów ochrony danych.

Inne istotne zmiany w prawie w 2018 r.

Zmiany w obszarze prawa dotyczącego ochrony danych osobowych są jednymi z najbardziej istotnych, jakie czekają przedsiębiorców w nowym roku. W pierwszych miesiącach roku w życie może wejść także ustawa o jawności życia publicznego, która będzie wymagać m.in. wprowadzenia procedur antykorupcyjnych oraz uregulowania statusu sygnalisty. Zapowiadane są także zmiany w przepisach podatkowych, a także w ustawie dotyczącej działania specjalnych stref ekonomicznych.